No.79,Huli Industrial Zone,Meixi Road,Xike,Tongan, Fujian, CN

BRC Certificate
Lesi BRC 2019